Khoroshko, Volodimir, National Aviation University (NAU), Kyiv, Ukraine, Ukraine